Sökning: "Lokal förankring"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Lokal förankring.

 1. 1. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 2. 2. Slaget om talldungen : om informationen och kommunikationens betydelse i utvecklingen av Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat, 2011–2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sebastian Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Environmental information; environmental communication; natural resource conflicts; local participation; nature reserve; county administrative board; Sand Life; landscape science; Miljöinformation; miljökommunikation; naturresurskonflikter; lokal förankring; naturreservat; länsstyrelsen; Sand Life; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : I Sverige började processen med att skydda natur redan 1909 och arbetet har fortsatt fram till idag. Även om naturskyddet ska gynna oss alla, är arbetet med det sällan problemfritt. Mitt intresse för dessa problem, hur de kan förstås och hanteras på ett konstruktivt sätt, är utgångspunkten för denna kandidatuppsats. LÄS MER

 3. 3. Utformning av en miljömålsmodell, från global till lokal skala : Fallstudie med fokus på indikatorval för vattenrelaterade miljömål

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elvira Lindström; [2018]
  Nyckelord :Local Environmental Objectives; Municipality; Environmental Quality Objectives; Agenda 2030; Indicators; Lokala miljömål; Kommun; Miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Indikatorer;

  Sammanfattning : Idag eftersträvar institutioner på olika nivåer i samhället parallellt bättre kvalitet på den naturliga miljön. Internationella organisationer, riksdag, länsstyrelser och kommuner sätter upp miljö- och hållbarhetsmål, uppföljningsplaner baserade på mätbara indikatorer, samt redovisar sitt arbete på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Rektorers tankar och påverkan utifrån ett elevhälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Wiklund; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; elevhälsoorganisation; förebyggande; hälsofrämjande; inkludering;

  Sammanfattning : Visionen med studien är att skapa fördjupade kunskaper om specialpedagogers insatser med att arbeta framgångsrikt och hälsofrämjande i utvecklandet av elevhälsoarbetet. Med förankring i studiens empiri och teori kopplat till kriterierna från skollagen (SFS, 2010:800) och skolinspektionen vill jag dessutom visa på ett kunskapsbidrag i den origamiska sambandsteorin. LÄS MER

 5. 5. Effektiv stadsbyggnad med dialog i fokus

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :LINA ERIKSSON; YLVA LANNÉR; [2017]
  Nyckelord :Medborgardialog; planprocess; stadsutveckling; effektivisering.;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ämnet medborgardialog från utgångspunkten attplanprocessen idag tar onödigt lång tid. Den skulle kunna förkortas genom att man fördialog i ett tidigt skede. För att besvara frågeställningen “vilka är nycklarna till enlyckad medborgardialog?” har två exploateringsområden valts som studieobjekt. LÄS MER