Sökning: "Lokal förankring"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Lokal förankring.

 1. 1. Förenta Nationernas fredsinsatser: förankring och framgång? Fallen Sydsudan och Centralafrikanska republiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Andersson; Julia Savic; [2020]
  Nyckelord :FN; fredsbyggande; lokal förankring; lokalt ägandeskap; genus; jämställdhet; Sydsudan; Centralafrikanska republiken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan FNs resolution 1325 (2000) har genus satts på den internationella agendan, detta gäller särskilt inom FN och dess fredsoperationer. Parallellt har en “local turn”skett inom FNs fredsbyggande, där man betonar lokalt ägandeskap och förankring. Dessvärre har dessa två rörelser i huvudsakligen skett parallellt. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse - en järnvägsstation i Byske

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mats Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; Järnväg; Station; Järnvägsstation; Byske; Norrbotniabanan; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The places close to where a new railway line and new stations are established, are hugely affected by the arrival of this new mode of transportation. New possibilities to travel further in the same time as before, or the same distance in half the time, significantly increases the opportunities for both commuting and for visiting places. LÄS MER

 3. 3. Ridsportens miljö- och klimatpåverkan : Miljöarbete bland Sveriges ridklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Louise Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Miljövetenskap; Ridsport; Miljö; Klimat;

  Sammanfattning : Alla berörs av de utmaningar som samhället står inför med miljöproblem och klimatförändringar, inte minst en av Sveriges största idrotter, ridsporten. Svenska Ridsportförbundet har sedan 2016 en miljö- och hållbarhetsstrategi, och den här studien ämnar ta reda på hur ridklubbar i Sverige arbetar med två utav fem verksamhetsinriktningar i strategin: utbildning och fortbildning samt anläggning och drift. LÄS MER

 4. 4. Riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder i småstäder : Exemplifierat i Söderfors tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kim Gadaan; Daniel Lund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trafiksäkerhet är den viktigaste utgångspunkten vid planering av vägar. Små tätorter saknar ofta underlag för storskaliga trafiksäkerhetslösningar och kräver istället mer lokala åtgärder i det befintliga vägnätet. LÄS MER

 5. 5. Utformning av en miljömålsmodell, från global till lokal skala : Fallstudie med fokus på indikatorval för vattenrelaterade miljömål

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elvira Lindström; [2018]
  Nyckelord :Local Environmental Objectives; Municipality; Environmental Quality Objectives; Agenda 2030; Indicators; Lokala miljömål; Kommun; Miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Indikatorer;

  Sammanfattning : Idag eftersträvar institutioner på olika nivåer i samhället parallellt bättre kvalitet på den naturliga miljön. Internationella organisationer, riksdag, länsstyrelser och kommuner sätter upp miljö- och hållbarhetsmål, uppföljningsplaner baserade på mätbara indikatorer, samt redovisar sitt arbete på olika sätt. LÄS MER