Sökning: "Lokal klimatpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lokal klimatpolitik.

 1. 1. Lokala koldioxidbudgetar som verktyg i klimatomställningen- en idés resa i lokal och regional klimatpolitik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Gunnarsson; [2022-01-31]
  Nyckelord :Lokala koldioxidbudgetar; Översättningsteori; Klimatomställning; Lokal klimatpolitik; Regional klimatpolitik;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka lokala koldioxidbudgetars användning och roll i lokal och regional klimatpolitik. Genom att begreppsliggöra idéns resa i de analyserade organisationerna och viktiga faktorer i hur detta sker kan också verktygets betydelse i den lokala kontexten blottläggas. LÄS MER

 2. 2. Nedskalning av globala visioner till lokala klimatstrategier : En analys av Oslo kommuns klimatstrategi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Adolfsson; Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :Climate strategy; Global vision; Downscaling climate policy; Local climate work; Municipal strategies; CCS; Climate goals; Sustainability work; Climate adaptation; Klimatstrategi; Global vision; Nedskalning av klimatpolitik; Lokalt klimatarbete; Kommunala strategier; CCS; Klimatmål; Hållbarhetsarbete; Klimatosmtällning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur nedskalning av en global vision till en lokal kontext tar sig uttryck i Oslo kommuns klimatstrategi. Valet av Oslo kommuns klimatstrategi som studieobjekt baserades på Oslos samarbete med UN-Habitat samt utnämnandet av Oslo till Europas miljöhuvudstad 2019 och Norges petroleumverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Koldioxidbudget 2021-2045 för Tranemokommun : En granskning av potentiella vägar till en fossilfri kommun

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Julia Axengren; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; emission sources; industrial pollution; reducing carbon emissions; climate action; Hållbar utveckling; utsläppskällor; utsläppsminskning; klimatomställning klimatarbete;

  Sammanfattning : Antropogena utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har orsakat en ökning avden globala genomsnittliga yttemperaturen över förindustriella nivåer. Samhället stårdärför inför en klimatomställning på en global, nationell och lokal nivå. LÄS MER

 4. 4. Att ta tempen på klimatpolitiska ramverk : Ett fall av påverkansfaktorer för klimatpolicyintegrering på lokal nivå

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lucas Nordlund; [2020]
  Nyckelord :climate policy integration; climate policy framework; climate change acts; climate policy; energy policy; policy core beliefs; new institutionalism; implementation; klimatpolicyintegrering; klimatpolitiskt ramverk; klimatlagar; klimatpolitik; energipolitik; policy core beliefs; nyinstitutionalism; implementering;

  Sammanfattning : Det klimatpolitiska ramverket antogs i Sverige 2017 till syftet att hålla den exekutiva makten ansvarig för att bedriva klimatpolitisk hänsyn. En grundläggande målsättning som ligger till bakgrund är att integrera klimatfrågan i samtliga politiska områden. LÄS MER

 5. 5. Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johan Rowell; [2015]
  Nyckelord :skogsbränsle; transporter; råvaruanskaffning; bioenergi och framtidsscenarier; forest fuel; transportation; supply; biofuel and scenarios;

  Sammanfattning : Vattenfall planerar att år 2020 bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Bränsleförbrukningen planeras att årligen uppgå till 650 GWh skogsbränsle. Tre realistiska alternativ för försörjning av skogsbränsle identifierades: 1. Lokala direktköp med lastbil från skogsbilväg direkt till anläggning, 2. LÄS MER