Sökning: "Lokalisering förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Lokalisering förskola.

 1. 1. Matematik i förskolans närmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; närmiljö; matematiska aktiviteter; matematisera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare inblick i hur närmiljön bidrar till förskolebarns matematikskapande. Detta avses att göras genom två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. “Du är ju kille, du ska ha ärr”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Traditionella könsroller; Kön;

  Sammanfattning : Detta är en jämförelsestudie mellan två olika förskolor (en kommunal och en kyrklig) i olika regi som behandlar hur förskollärare och förskolechefer resonerar/talar kring arbetet med genus i förskolan. Frågeställningarna som kommer besvaras i detta arbete lyder:•Hur resonerar/talar förskollärare och förskolechefer kring genus?•Hur jobbar förskolorna för att bryta de stereotypiska könsrollerna?•Vilken roll spelar förskolornas olika styrning för hur de arbetar med genus?Med hjälp genusteorier, miljön som den tredje pedagogen och teorier om att bli sig själv har jag analyserat min empiri. LÄS MER

 3. 3. Sätt på dig dina matematiska glasögon : En studie om hur förskollärare arbetar med olika aspekter av matematik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Ekholm; Ida Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; matematik; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Förskolan är en grund för att barn ska få utmanas och utvecklas inom matematik. Det är iförskolan som barn först kan stöta på vad matematik innebär och får en utvecklad förståelse för hur matematik fungerar. Förskollärare ska synliggöra matematiken för barn genom att ta vara på varje tillfälle. LÄS MER

 4. 4. Matematiska aktiviteter vid måltidsituationer i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare synliggör matematik vid måltidssituationer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofie Björkman; Arielle Forsell; [2018]
  Nyckelord :Bishops sex matematiska aktiviteter; förskola; måltidssituationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom observationer undersöka om matematik synliggörs vid måltidsituationer i förskolan. Den teoretiska utgångspunkten i studien är Alan Bishops sex matematiska aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. "Titta, det lilla monstret kan inte se över gräset"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Hantorp; Jessica Bjelke; [2017]
  Nyckelord :Barn; Bishops sex matematiska aktiviteter; Erfarenheter; Fri lek; Förskola; Matematik;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att undersöka hur ett urval barn i femårsåldern använder sig av matematik i den fria leken inomhus på förskolan, utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, eftersom vi upplever att matematiken i den fria leken många gånger hamnar i skymundan och att förskollärare ofta fokuserar på den formella matematiken sedan skolverket började satsa på matematiken i förskolan och skolan efter att den internationella mätningen TIMSS år 2015 visade att svenska elever presterar under genomsnittet i matematik i EU. Vi undersökte detta genom följande frågeställningar:· Vilka av Bishops sex matematiska aktiviteter förekommer i ett urval av barns fria lek inomhus på förskolan och i vilken utsträckning?· Hur använder dessa barn sig av det matematiska materialet som erbjuds på förskolan för att utforska matematiken?För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med vårt examensarbete gjorde vi en kvalitativ etnografisk studie där vi med hjälp av passiva observationer samlade ihop empiri genom fältanteckningar och videoinspelningar. LÄS MER