Sökning: "Lokalutformning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Lokalutformning.

 1. 1. Faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk aktivitet hos fysiskt aktiva äldre på Träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Carina Borgén; Hanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Older adults; Physical Activity; Participation; Träffpunkt; Facilitators; Barriers;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Äldre är en allt mer växande grupp i samhället då medellivslängden i Sverige har ökat. En stor del av världens äldre population är fysiskt inaktiv och drabbas av kroniska sjukdomar med ökad ålder. LÄS MER

 2. 2. Formats för att forma : En kvalitativ studie av utformningen av tre fritidshems inomhusmiljö och hur lärare i fritidshem upplever att miljön samverkar med det fritidspedagogiska uppdraget

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Kovacevic; Freija Dam Larsen; [2018]
  Nyckelord :fritidshem; fritidshemsverksamheten; fritidspedagogik; fritidspedagogiska uppdraget; inomhusmiljö; lokaler; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i tre fritidshem upplever det inflytande de haft över utformningen av fritidshemmets inomhusmiljö samt hur de upplever att inomhusmiljön samverkar med det fritidspedagogiska uppdraget.     Studien är en kvalitativ studie där observationer av tre fritidshems inomhusmiljö samt semistrukturerade intervjuer, varav en parintervju, med fyra lärare i fritidshem har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Bildsalens betydelse : En fallstudie på tre skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Carolina Nilsson; Ulrika Svensson; [2009]
  Nyckelord :Likvärdighet; Lokalutformning; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att belysa hur bildsalarnas utformning kan påverka elevernas möjligheter i deras arbete med bildämnet i skolan. Olika skolor prioriterar den fysiska miljön i olika omfattning och detta menar vi kan missgynna en likvärdig utbildning. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling med hjälp och stöd för teknisk projektledning : - en kvalitativ studie av tre högteknologiska företag.

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Cajsa Rosén; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to an increasing global market with a growing competition and an escalating technologydevelopment the demands on companies today are increasing. To maximise the output fromtheir recourses they need to be more efficient. LÄS MER