Sökning: "Lola Daniel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lola Daniel.

  1. 1. Lola är din vän : En studie i möjliga interaktiva filmberättelser med Lola Rennt i fokus

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Daniel Strömgren; [2014]
    Nyckelord :Filmvetenskap; Narratologi; Ludologi; Interaktivt; Interaktiv film; Deltagarkultur; Interaktiv berättelse; Filmnarrativ; Film; Berättarstruktur; Lola; Lola Rennt; Spring Lola; Spel; Tv-spel; Dataspel;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda huruvida ett visst mått av interaktivitet är möjlig inom ramen för en films berättarstruktur. Med andra ord söker den visa om en tittare kan vara delaktig i filmens handlingsförlopp genom att aktivt påverka det. LÄS MER