Sökning: "Longevity perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Longevity perspective.

 1. 1. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 2. 2. Att upptäcka ätstörning hos skolelever utifrån skolsköterskors erfarenheter : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eva Gregefalk; Åsa Lagbo; [2017]
  Nyckelord :Body perception; health consultation; health promotion; health visit; information; student health; Elevhälsa; hälsobesök; hälsofrämjande; hälsosamtal; information; kroppsuppfattning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Forskning visar att ätstörningar hos skolelever blir alltmer vanligt både nationellt och internationellt. Det förekommer mest hos flickor men ökar även hos pojkar. Uppskattningsvis har 10 % ätstörningssymtom. Ca 4-5% av alla flickor har någon gång insjuknat i en allvarlig ätstörning i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Övervikt hos hund : kommunikation av ett ökande djurvälfärdsproblem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Caroline Mason; [2016]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hund; djurvälfärd; djurskydd; overweight; obesity; dog; canine; animal welfare;

  Sammanfattning : I likhet med situationen i den humana populationen är övervikt hos hund ett ökande problem. I västvärlden visar forskning att så mycket som 20-50 % av hundarna är feta eller överviktiga. Något som har allvarliga konsekvenser för djurets hälsa, försämrar livskvalitet och förkortar dess liv. LÄS MER

 4. 4. How Tigers and Lions Become Masters - A case study on how to emerge as a sourcing destination with evidence from Kenya, China and Bangladesh

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marika Larsson; Karin Levander; [2014-12-12]
  Nyckelord :Kenya; China; Bangladesh; apparel industry; sourcing destination;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Jämförande livscykelanalys av motsvarande tegel- och träkonstruktioner

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Tomas Viborg; Gabriel Lidström; [2014]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; vanal wall; anavitor; brick structure; timber structure; LCA; livscykelanalys; kanalmur; anavitor; tegelkonstruktion; träkonstruktion; typhus; LCA;

  Sammanfattning : Sedan 1900-talets mitt har användandet av tegelkonstruktioner i bostadsbyggandet minskat kraftigt; materialet har under modernismen upplevts otidsenligt och byggnadssättet har ansetts ineffektivt. Trots att kanalmurstekniken, som är en byggteknik med bärande tegelkonstruktion och högt isoleringsvärde, togs fram på 1930-talet för att följa hårdare energihushållningskrav, har ändå lätta träregelkonstruktioner dominerat det svenska småhusbyggandet. LÄS MER