Sökning: "Loredana Colombo Garic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Loredana Colombo Garic.

  1. 1. En studie om högläsningens funktion i förskolan, utifrån ett förskollärarperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Loredana Colombo Garic; [2012]
    Nyckelord :Barn; böcker; förskollärare; högläsning; literacy; språkutveckling.;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka högläsningens funktion i förskolan. Genom intervjuer med förskollärare och observationer av förskollärare högläsning i barngrupp vill jag skapa förståelse för hur högläsning kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan. Mina frågeställningar är: 1. LÄS MER