Sökning: "Lorella Nyberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lorella Nyberg.

  1. 1. En studie om barns delaktighet i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Lorella Nyberg; Karin Mirkov; [2016]
    Nyckelord :delaktighet; förskola; barn; inflytande; rutiner; fostran; barns perspektiv; barnperspektiv;

    Sammanfattning : I denna studie vill vi forska om hur barns delaktighet kan bli synlig. Vårt syfte är att undersöka ifall barnen ges delaktighet i den planerade verksamheten. Vi har använt oss av forskning om barns delaktighet, rutiner, fostran, barn som demokratiska medborgare, barns perspektiv och barnperspektiv. LÄS MER