Sökning: "Lorna Bartram"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lorna Bartram.

 1. 1. SPRÅKBARRIÄRER I PRAKTIKEN. En studie av arabisk och svensk vokabulär inom sjukvård och flyktingmottagande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lorna Bartram; [2016-09-05]
  Nyckelord :arabiska; AAC; language barriers; core vocabulary; fringe vocabulary; Arabic; refugees; health care;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is twofold – to explore in what situations Arabic- and Swedishspeakingpeople experience language barriers and to make a survey of what vocabularyis most relevant in these situations. The following research questions were posed: 1) Inwhat situations do the respondents experience communication difficulties due tolanguage barriers and what pragmatic goals are included in these? 2) What words andphrases are most frequent in these situations? 3) To what extent does the most frequentvocabulary overlap with existing lists of core vocabulary? The theoretical framework for this thesis departs from the field of Augmentative andAlternative Communication (AAC). LÄS MER

 2. 2. EXILE 2.0. An analysis of Afrah Nasser’s blog authorship

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lorna Bartram; [2015-06-09]
  Nyckelord :arabiska; blogging; exile; Yemen; connected migrant;

  Sammanfattning : The thesis analyses how blogging in the Arabic blogosphere conditions politicalauthorship in exile and how new digital media technologies create novel formsof presence at a distance. This purpose is fulfilled by an in-depth analysis of theworks by Yemeni blogger Afrah Nasser. LÄS MER

 3. 3. Flanörens känsliga universum : En analys av Sigfrid Siwertz’ En flanör

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Lorna Bartram; [2012]
  Nyckelord :Sigfrid Siwertz; En flanör; känslighet; minne; flanör; Karin Johannisson; Melankoliska rum; Henri Bergson; Tiden och den fria viljan; exteriorisering; nuflöde;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar det litterära temat känslighet i Sigfrid Siwertz’ roman En flanör. Begreppet känslighet definieras i relation till perceptioner och känslor och därefter belyses känslighetens uttrycksformer tematiskt i en närläsning av romanen. LÄS MER