Sökning: "Loss and Damage L D"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Loss and Damage L D.

  1. 1. Är utvecklingsländerna våra nya klimatledare?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Fia Tran; [2021]
    Nyckelord :Least Developed Countries LDC ; Loss and Damage L D ; normer; klimatramverket; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Least Developed Countries (LDC) är en förhandlingsgrupp inom klimatramverket som består av de minst utvecklade länderna i världen. Det är en grupp som historiskt haft lite inflytande på klimatpolitiken men som blivit mer aktiva det senaste decenniet. LÄS MER