Sökning: "Lotta Hernehult"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Hernehult.

  1. 1. Lagstadgad hållbarhetsredovisning; Redovisning på bekostnad av hållbarhetsarbetet? –en enkätstudie om svenska bolags syn på lagreglerad hållbarhetsrapportering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Julia Skäär; Lotta Hernehult; [2017-06-27]
    Nyckelord :Lagstadgad hållbarhetsredovisning; hållbarhetsredovisning; redovisning; externredovisning; hållbarhet; hållbarhetsredovisningslagstiftning;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna uppsats behandlar det nya lagkravet påhållbarhetsredovisning som trädde i kraft i december 2016 samt den debatt som uppdagatskring detta. För att sätta uppsatsens ämne i kontext inleds det första kapitlet med enintroducerande bakgrund som behandlar hållbarhet i sin helhet samt specificerat kringhållbarhetsredovisning. LÄS MER