Sökning: "Lotta Hilmersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Hilmersson.

  1. 1. Företagens sociala ansvar - i behov av dialog? Corporate Social Resposibility - mer än bara ett implementeringsproblem?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :William-Olsson Teo; Lotta Hilmersson; [2005]
    Nyckelord :CSR; etik; politik; kultur; incitament; intressenter; Business studies;

    Sammanfattning : Området Socialt Ansvar har på senare tid alltmer kommit att aktualiseras. Förevarande uppsats behandlar hur medarbetare i företag ställer sig till begrepp som socialt ansvar och CSR. LÄS MER