Sökning: "Lotta Huldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Huldén.

  1. 1. "Lärarutbildningen är ingen katastrof." Om Göteborgs universitets lärarutbildning i dagspressen 2001-2014

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Lotta Huldén; [2015-08-16]
    Nyckelord :intern kommunikation; kriskommunikation; organisationskultur; meningsskapande kommunikation; värderingar; förtroendekrisnnehållsanalys; lärarutbildning; dagspress; strategisk kommunikation; lingvistisk diskursanalys;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva och problematisera dagspressens skildring av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och analysera hur denna medierade berättelse kan förstås. Undersökningen omfattar åren 2001-2014. LÄS MER