Sökning: "Lotta Lindqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Lindqvist.

  1. 1. Gemensam vårdnad - mammas eller pappas bästa? En studie av genus och föräldraskap i socialtjänstens vårdnadsutredningar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lotta Lindqvist; [2021-07-02]
    Nyckelord :gemensam vårdnad; moderskap; faderskap; genus; familj;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsutredningar konstruerar och bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor när de föreslår gemensam vårdnad. Vidare syftade studien till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för förslaget om gemensam vårdnad fördes i utredningarna. LÄS MER