Sökning: "Lotta Söderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Söderberg.

  1. 1. Faktorer som påverkar vindkraftsutbyggnaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Globala energisystem

    Författare :Anna-Lotta Söderberg; [2012]
    Nyckelord :Vindkraft; tillståndsansökan; vindkorrelationer; effektvariationer; reglerkraft; elcertifikat; kostnader; intäkter;

    Sammanfattning : Wind power is expanding rapidly in Sweden. Increasing amounts of wind power sets higher requirements on balancing power and grid expansions and would affect the whole Swedish electricity system. The aim of this report is to examine the factors affecting the wind power expansion in Sweden. LÄS MER