Sökning: "Lotta Schneider"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Schneider.

  1. 1. VI VILL LÄRA KÄNNA DETTA LAND En kvalitativ studie om idéburna organisationers betydelse för ensamkommande barns integration

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lotta Schneider; [2019-01-24]
    Nyckelord :Integration; Socialt kapital; Sociala nätverk; Idéburna organisationer; Civilsamhälle; Nyanlända; Ensamkommande barn;

    Sammanfattning : Till följd av 2015 års flyktingsituation har antalet ensamkommande barn ökat mycket iSverige. Diskussionen om vårt mottagande och integration har blivit allt mer aktuellt. I tidigare forskning lyfts sociala kontakter och socialt kapital fram som viktiga faktorer för en gynnsam integration. LÄS MER