Sökning: "Lotta Wessel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Wessel.

  1. 1. Hur upplever personer med typ 2 diabetes mötet med diabetesvården?

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Linn Blomgren; Lotta Wessel; [2006]
    Nyckelord :Diabetes typ 2; mötet; interaktion; personupplevelser; personperspektiv;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 3-4 % av den vuxna befolkningen diabetes, varav cirka 80 % lider av typ 2 diabetes. Det är därför viktigt att dessa personer får den kunskap som krävs för att de ska klara av att leva med sin sjukdom. Detta sker i form av ett möte mellan personen och vårdpersonalen. LÄS MER