Sökning: "Lotten Gustafson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotten Gustafson.

  1. 1. New Public Management och det demokratiska uppdraget - Är de förenliga?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lotten Gustafson; [2022-01-18]
    Nyckelord :Läroplansteori; New Public Management; demokrati; demokratiuppdraget; värdegrund;

    Sammanfattning : Ever since the New Public Management (NPM) reforms have been implemented in the Swedish welfare and school system there has been multiple studies on the effect of these reforms. NPM advocates an adaption of the public sector towards to the private, using the mechanisms of the market system (Tolofari, 2005). LÄS MER