Sökning: "Lotten Ihlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotten Ihlström.

  1. 1. Korsstygn, en studie om kapitalmönster : En jämförande fallstudie mellan produkt- och tjänstebranschernas kapitalstruktur

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Emilia Ivarsson; Lotten Ihlström; [2008]
    Nyckelord :Capital structure; debt ratio; debt cost; turnover; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; räntekostnad; omsättning;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med uppsatsen är att ta undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan skuldsättningsgraden inom produkt- och tjänstebranschen. Ett delsyfte till uppsatsen är att undersöka hur räntekostnaden ser ut och huruvida det finns signifikanta samband mellan de olika branschernas gällande ovanstående faktorer. LÄS MER