Sökning: "Louisa Colliander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louisa Colliander.

 1. 1. Uppskattningsstrategier på lågstadiet : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Louisa Colliander; [2017]
  Nyckelord :Uppskattning; strategier; uppskattningsstrategier; matematik; lågstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra vilka uppskattningsstrategier som används på lågstadiet, utifrån de fyra uppskattningskategorierna mängder, tallinje, överslagsberäkning och storheter. Detta eftersom uppskattning enligt forskning inte uppmärksammas tillräckligt, vilket ofta härleds till det skrala innehållet i läroböckerna, samt lärares syn på uppskattning. LÄS MER

 2. 2. Kriterier som beaktas i valet av matematiklärobok : En kvalitativ studie ur lågstadielärarens perspektiv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Louisa Colliander; [2016]
  Nyckelord :Matematik; lärobok; matematiklärobok; kriterier; granskning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att synliggöra lågstadielärares tankar och uppfattningar kring valet av en matematiklärobok samt belysa granskningens komplexitet i samband med det. Varför det är viktigt att undersöka detta är för att matematikläroboken traditionellt sett har haft en central roll i matematikundervisningen, samt att förhandsgranskningen av läromedel främst har ålagts lärarna, sedan den statliga granskningen lades ned i början av 1990-talet. LÄS MER