Sökning: "Louisa Tranberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louisa Tranberg.

  1. 1. Sjuksköterskors omvårdnad för att främja hälsa och välbefinnande hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. : En litteraturöversikt.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Eva Eriksson; Louisa Tranberg; [2010]
    Nyckelord :sjuksköterskan; omvårdnad; KOL; livsvärld; välbefinnande;

    Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är idag den fjärde största dödsorsaken i Europa och USA och förväntas bli den tredje största. KOL är en långsam progressiv sjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion och behandlingen är främst symtomatisk. Den minskade funktionsförmågan gör att patientens livsvärld krymper. LÄS MER