Sökning: "Louise Örning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Örning.

  1. 1. Psykosocial arbetsmiljö och hälsopromotion i två olika nationella kulturer - en komparativ studie mellan Sverige och Brasilien

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Louise Carlsson Örning; Johanna Larsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den komparativa studien syftar till att i två olika nationella kontexter, (den svenska och den brasilianska) jämföra den psykosociala arbetsmiljön utifrån faktorerna krav, kontroll, socialt stöd, tillhörighet samt stimulans med fokus på vad som främjar hälsa. Studien syftar även till att undersöka huruvida medarbetarna i de olika nationella kontexterna värderar olika i fråga om vad som främjar hälsa på arbetet. LÄS MER