Sökning: "Louise Östergren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Louise Östergren.

 1. 1. Interaktiv skrivtavla i undervisning : En multimodal fallstudie av en lärares användning av interaktiv skrivtavla i läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Louise Östergren Göransson; [2015]
  Nyckelord :Interaktiv skrivtavla; IST; multimodal teori; svenskämnet; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how a teacher uses multimodal resources with an interactive whiteboard while teaching reading and writing. The aim is also to investigate what view the teacher has on using an interactive whiteboard while teaching reading and writing. LÄS MER

 2. 2. Elever som utmanar - en intervjustudie utifrån lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Östergren; Sandra Svensson; Anna Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Elever som utmanar; en skola för alla; anpassning; ;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år anpassar undervisningen till elever somutmanar dem i deras profession. Utmaningen kan bestå i att utforma undervisningen för de elever som harsvårigheter, men också för de elever som behöver utmanas mer. LÄS MER

 3. 3. "På högstadiet kan en del elever inte vara mogna for grammatik" - en undersökning av lärares förväntningar på elevers kunskaper gällande ordklasser vid studieövergangen till gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Isaksson; Marie-Louise Östergren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser problematik kring stadieövergången mellan högstadiumöch gymnasium. Den behandlar vilka kunskaper beträffande ördklasser högstadie- respektivegymnasielärare i svenska förvantar sig att elever ska behärska för att fåbetyget godkänt i svenska i årskurs nio och på så sätt vara förberedda införgymnasiet. LÄS MER