Sökning: "Louise Beck"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Louise Beck.

 1. 1. Sjuksköterskors kommunikation med patienter med demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Forsberg; Katarina Nybakk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Inom omvårdnad har kommunikation som syfte att bland annat stötta patienter. Omvårdnadsorienterad kommunikation bör utföras med respekt för patienten vilket skapar trygghet och tillit och blir därmed ett stöd för patienten. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som inverkar på sjuksköterskors omvårdnad till patient med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Tikkanen; Petter Midborg; [2018]
  Nyckelord :Demens; Attityd; Sjuksköterska; Omvårdnad;

  Sammanfattning : År 2050 uppskattas 131,5 miljoner människor ha diagnosticerats med demenssjukdom, detta relaterat till en globalt åldrande befolkning. Detta leder till att sjuksköterskor på samtliga arbetsplatser kommer möta patienter med demenssjukdom. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsinterventioner vid obstipation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Lodin; Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnad; Obstipation; Förstoppning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Obstipation är ett vanligt förekommande symtom hos individer i alla åldrar. Sjuksköterskan har ansvaret för att uppmärksamma individers symtom och tecken på obstipation. Syftet var att belysa omvårdnadsinterventioner vid obstipation. Metoden var en litteraturstudie som genomfördes efter niostegsmodellen i Polit & Beck (2017). LÄS MER

 4. 4. Bröstcancer En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande och informativa roll gentemot kvinnliga patienter med bröstcancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Georgio; Marie-Louise Lindquist Larsson; [2005]
  Nyckelord :bröstcancer; sjuksköterskans roll; omvårdnad; kvinnor; stöd; information;

  Sammanfattning : Med en miljon nya fall årligen är bröstcancer den vanligaste formen av cancer hos kvinnan. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans stödjande och informativa roll gentemot kvinnor med bröstcancer samt betydelsen av detta. LÄS MER