Sökning: "Louise Bengtsson Rylander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Bengtsson Rylander.

  1. 1. Biblioteket bortom böckerna: Representationen av minoritetsspråk och modersmål i Göteborgs stadsbiblioteks språkliga landskap

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Louise Bengtsson Rylander; [2019-04-03]
    Nyckelord :Språkliga landskap; bibliotek; minoritetsspråk; modersmål; bibliotekslagen; språklagen; språklig representation; synlighet; diskurs;

    Sammanfattning : Den svenska bibliotekslagen säger att bibliotek skall vara tillgängliga, anpassas efter brukarnas behov och att bibliotek skall prioritera de nationella minoriteterna och de med annat modersmål än svenska. Bibliotekslagen, tillsammans med språklagen, stödjer således flerspråkighet och mångfald. LÄS MER