Sökning: "Louise Brundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Brundin.

  1. 1. Grönt är s(kön)t. Om ungas upplevelser och aktiviteter i grönområden ur ett genus- och planeringsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Louise Brundin; Linnéa Stavås; [2018-06-27]
    Nyckelord :Grönområden; Genus; Jämställd stadsplanering; Unga kvinnor och män; Göteborg;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ungas upplevelser och aktiviteter i grönområden ur ett genusperspektiv, vilket sätts i relation till hur planerare beaktar frågan vid grönområdens utformning. Då Göteborgs Stad ämnar locka alla samhällsgrupper ut i grönområden anses det viktigt att grönområden tilltalar samtliga grupper, såsom kvinnor och män. LÄS MER