Sökning: "Louise Burfield"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Burfield.

 1. 1. Tidiga avhopp vid erbjuden psykoterapi hos studentterapeuter - en kvalitetsutvecklingsstudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Louise Bayard Burfield; [2018]
  Nyckelord :Psykoterapi; Avhopp; Studentmottagning; Naturalistisk; Motivation; PDT; KBT; CORE-OM; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här kvalitetsutvecklingsstudien på en utbildningsmottagning för blivande psykologer syftade till att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de som tidigt hoppade av erbjuden psykoterapi och de som fortsatte behandlingen. Studien hade en kvasiexperimentell design utan randomisering eller kontrollgrupp. LÄS MER

 2. 2. Att ringa in bortfallet – en telefonintervjustudie av bortfallet till en friskprofilundersökning

  L3-uppsats,

  Författare :Louise Bayard-Burfield; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: En undersökning får sällan hundra procents deltagande och de som ingår i målgruppen, men saknas efter sista undersökningsdatum, benämns undersökningens bortfall. Om bortfallet blir för stort, kan tolkningen av slutresultatet bli missvisande. LÄS MER