Sökning: "Louise Edelberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Edelberg.

  1. 1. Betydelsen av kön och tumörlokalisation för minne och inlärning. En jämförelse mellan patienter och friska kontroller.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Louise Edelberg; Fredrika Jensen; [2019-10-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan visuell och verbal inlärnings- och minnesförmåga hos en frisk kontrollgrupp samt en patientgrupp med temporalt lokaliserade hjärntumörer. I studien undersöktes också om kön och tumörlokalisation påverkar dessa förmågor. LÄS MER