Sökning: "Louise Emilson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Emilson.

 1. 1. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Lindqvist; Louise Emilson; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stress; miljöpsykologi; upplevelsevärden; vegetation; hållbarhet; restorativa värden;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat markant världen över och är idag en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. Inom landskapsplanering syns samband mellan det försämrade måendet och minskandet av gröna ytor när städer förtätas. LÄS MER

 2. 2. Att skapa livshistoria : En analys av dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Louise Hanka; [2014]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; livshistoria; Mead; förskola;

  Sammanfattning : Med den nya läroplanen har dokumentationskravet stärkts (skolverket, 2010a). Skolverket har sedan läroplanen för förskolan kom 1998 rekommenderat verktyget ”pedagogisk dokumentation” (Emilson & Pramling Samuelsson 2014). LÄS MER