Sökning: "Louise Flodin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Louise Flodin.

 1. 1. Varför göra mycket när man kan göra lite? : En kvalitativ studie om varför företag väljer att inkludera en mindre andel hållbarhetsinformation i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Louise Bylin; Linda Flodin; Alva Stockhult; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Hanna Flodin; [2008]
  Nyckelord :Peter; Birro; Agneta; Fagerström-Olsson; förste zigenaren i rymden; romer; representation; stereotyper; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar representationen av romer i miniserien Den förste zigenaren i rymden (Agneta Fagerström-Olsson, 2002), med fokus på verkets bild av romerna och tillämpningen av de audiovisuella uttrycksmedlen. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt består i en av Richard Dyer inspirerad definition av representation, Stuart Halls utläggning om stereotypering och motståndsstrategier, Edward W. LÄS MER

 3. 3. Representationen av romer i Gadjo Dilo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Hanna Flodin; [2007]
  Nyckelord :representation; romer; Gadjo Dilo; Tony Gatlif;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar representationen av romer i Tony Gatlifs film Gadjo Dilo (1997) i syfte att avtäcka huruvida de tillämpade audiovisuella uttrycksmedlen som präglar formen, korresponderar med eller står i kontrast till de synsätt, med tillhörande maktstrukturer, som det förmedlade innehållet visar prov på. Metoden som tillämpas är närläsning av filmen, vilket resulterar i iakttagelser som ställs i relation till uppsatsens teoretiska utgångspunkter, nämligen Stuart Halls redogörelse för representation, stereotypifiering och motståndsstrategier, jämte Robert Stams och Louise Spences metod där en framställnings tillämpning av specifikt audiovisuella uttrycksmedel synas, samt tidigare forskning kring representationen av romer. LÄS MER