Sökning: "Louise Frigård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Frigård.

  1. 1. Advokaten och professionsansvaret

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Louise Frigård; [2021]
    Nyckelord :Skadeståndsrätt; professionsansvar; advokaters skadeståndsansvar; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Inom de flesta branscherna finns det professionella rådgivare. Inom juridiken är advokaterna de främsta juridiska rådgivarna. Förväntningarna när någon vänder sig till en advokat är att rådgivningen ska vara utifrån gällande rätt och av god kvalité. Advokater har vissa skyldighet enligt Advokatsamfundets vägledande råd. LÄS MER