Sökning: "Louise Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Louise Gustafsson.

 1. 1. Is Investing in Sustainability Financially Rewarding? A Quantitative Study of Public Real Estate Firms in the EU

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sonia Aissaoui; Louise Gustafsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Real Estate; Sustainability; Financial rewards; benefits; costs; ROA; ROE; ESG;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Proteaser i mjölkråvara och mejeriprodukter : fördelar och nackdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :endogena proteaser; exogena proteaser; mjölkkvalitét; mjölkproteiner;

  Sammanfattning : Enzymer i mejeriindustrin har stor betydelse under tillverkning av mejeriprodukter. Proteaser, en typ av enzym, hydrolyserar mjölkproteiner och kan bidra till positiva såväl som negativa effekter i mjölkråvara och slutprodukt. Proteaser kan ha olika verkan beroende på om de har ett endogent eller exogent ursprung. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av personcentrerad vård för patientsäkerhet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Eriksson; Louise Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; Personcentrerat förhållningssätt; Patientsäkerhet; Patientens deltagande; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med patientens vilja och rättighet att vara delaktig i sin vård krävs det att hälso- och sjukvården har ett förhållningssätt där personen står i centrum och inte ohälsotillståndet. För att implementera personcentrerad vård på vårdavdelningen krävs stöd från organisationen. LÄS MER

 4. 4. Att leva med en osynlig sjukdom : En litteraturöversikt om personers upplevelser av att leva med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Stenberg Larsson; Sofia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Experience; Sense of coherence SOC ; Fibromyalgi; Upplevelse; Känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som påverkar kroppen på olika sätt, och orsaken är fortfarande okänd. Den bryter ut i samband med ett fysiskt eller psykiskt trauma, infektion eller smärta. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med fibromyalgi. LÄS MER

 5. 5. DE SMUTSIGA -­ en kvalitativ studie om upplevd otrygghet i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Klara Hellström; Louise Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Otrygghet; Transidentitet; Strukturell hemlöshet; Arabvärlden; Socialtjänsten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Klara Hellström & Louise Gustafsson Titel: “De smutsiga”- en kvalitativ studie om upplevd otrygghet i Malmö. Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Tullia Jack Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Denna uppsats syftar att undersöka upplevd otrygghet bland personer med flyktingstatusförklaring1 i Malmö som identifierar sig som transpersoner och lever i strukturell hemlöshet. LÄS MER