Sökning: "Louise Idebäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Idebäck.

  1. 1. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
    Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER