Sökning: "Louise Ideberg Enlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Ideberg Enlund.

  1. 1. Den offentliga baksmällan : En genusvetenskaplig studie kring Expressens representation av Kikki Danielsson och Plura Jonsson i relation till alkoholbruk  

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

    Författare :Louise Ideberg Enlund; [2018]
    Nyckelord :Genus; genussystemet; alkohol; kritisk diskursanalys; kritisk lingvistik; media;

    Sammanfattning : Alkohol är en stor del av den svenska kulturen på många olika sätt. Utifrån en kvalitativ innehållsanalytisk metod undersöker denna studie hur artisterna Plura Jonsson och Kikki Danielsson representeras i relation till alkoholbruk i artiklar. LÄS MER