Sökning: "Louise Junström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Junström.

  1. 1. Att leva med diabetes typ två : Litteraturöversikt om individers upplevelser

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Louise Junström; Anna Rydberg; [2017]
    Nyckelord :Experience; control; powerlessness; self-care; qualitative; Upplevelse; kontroll; maktlöshet; egenvård; kvalitativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: För den individen som har diabetes typ två, som är en kronisk sjukdom medför sjukdomen planering och struktur för att få en vardag i välmående tecken att fungera. Det förutsätter att individen reglerar egenvården i form av följsamhet i behandlingsplan och upprättande av en hälsosam livsstil som har betydelse för individens upplevelse av livssituationen. LÄS MER