Sökning: "Louise Kvarnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Kvarnberg.

  1. 1. Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamöter total risk i svenska onoterade aktiebolag? : En studie om sambandet mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Maria Boström; Louise Kvarnberg; [2017]
    Nyckelord :Women; corporate board; financial risk; business risk; firm risj; Swedish unlisted corporations; Kvinnor; bolagsstyrelse; finansiell risk; rörelserisk; total risk; svenska onoterade aktiebolag;

    Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag. Tidigare forskning har riktats mot noterade aktiebolag och då huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och företags finansiella- respektive rörelserisk. LÄS MER