Sökning: "Louise Lendt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Lendt.

  1. 1. Prosodi hos skolbarn med autismspektrumtillstånd

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Marie-Helene Dotevall; Louise Lendt; [2014]
    Nyckelord :autismspektrumtillstånd AST ; Aspergers syndrom AS ; prosodi; perceptuell analys; instrumentell analys; lyssnarbedömning; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Personer med autismspektrumtillstånd (AST) beskrivs ofta uppvisa en avvikande prosodi, något som riskerar utgöra ett betydande socialt och kommunikativt hinder. Expressiv prosodisk förmåga har inte undersökts utförligt på svensktalande barn med AST, men internationell forskning har med instrumentella mätmetoder funnit atypiska mönster i flera av prosodins akustiska dimensioner. LÄS MER