Sökning: "Louise Lennartzon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Lennartzon.

  1. 1. Ett brev utan mening? : En kvalitativ studie om det personliga brevet

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Louise Lennartzon; Katarina Porth; [2022]
    Nyckelord :Rekrytering; magkänsla; intuition; arbetsliv; subjektivitet; objektivitet; intervjuareffekter; personligt brev;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få en förståelse för vilken funktion det personliga brevet fyller i rekryteringsprocessen samt om det går att göra en rättvis bedömning utifrån det. Ämnet är relevant att undersöka eftersom personliga brevets funktion börjat ifrågasättas av personer inom HR och rekrytering då det inte menas uppfylla något syfte, utan ger snarare upphov till subjektiva och därmed orättvisa bedömningar. LÄS MER