Sökning: "Louise Linde"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Louise Linde.

 1. 1. Medias strategier för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression : Den tidsbegränsade sorgen och nedstämdheten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Linde; Louise Hjelm; [2019]
  Nyckelord :media; medikalisering; sorg; nedstämdhet; depression; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression i de fyra största svenska dags- och kvällstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, 2015–2019 (n=50). I det västerländska samhället har det skett en ökad medikalisering och därför ville vi undersöka hur detta har gått till i svensk media med hjälp den diskurspsykologiska metodansatsen och socialkonstruktionismen. LÄS MER

 2. 2. ”Inga pekpinnar, ingen ångest” : Gymnasielärares kunskaper, erfarenheter och didaktiska val vid undervisning av kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Martinsson; Sofia Fransson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Hälsa; Kompetensutveckling; Lärares kunskapsbas; Läroplansteori; Lärarutbildning; Ramfaktor;

  Sammanfattning : Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. LÄS MER

 3. 3. För mig är mobbning rädsla, ensamhet men framför allt osäkerhet : flickor och pojkars syn på mobbning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Henriques; Charlotte Linde; [2015]
  Nyckelord :Mobbning; Genusperspektiv; Elevperspektiv; Idrott och hälsa; Idrottsundervisning; Grundskola; Mellanstadiet; Elever;

  Sammanfattning : AimThe aim of this study was to examine the views on bullying in the context of physical education among pupils studying at intermediate level through a gender perspective.The following questions where used in the examination. LÄS MER

 4. 4. Är skollunchen god, hälsosam och lustfylld? : En enkätundersökning i årskurs sex och åtta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Henriques; Charlotte Linde; [2014]
  Nyckelord :Skola; lunch; elever; skolmåltid; lunchvanor; skolmatsal; goda matvanor; ungdomar; närliggande matalternativ; miljö;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att genom ett hälso- och miljöpsykologiskt perspektiv ta reda på vad elever i årskurs sex och åtta har för lunchvanor under skoltid och vad som kan påverka dessa. För att uppnå vårt syfte har vi valt följande frågeställningar:På vilket sätt skiljer sig elevernas lunchvanor åt i olika åldrar i studien?Hur skiljer sig elevernas lunchvanor åt på olika skolor i studien beroende på vilken tillgång de har till närliggande matalternativ?Hur upplever eleverna i studien att de olika skolornas policy angående lunchvanor ser ut?MetodStudien är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär och bygger på en enkät som undersökningsmetod. LÄS MER