Sökning: "Louise Norlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Norlin.

  1. 1. "Runda Upp" en Corporate-Social-Responsibility-metod med en Positiv eller Negativ påverkan? : En kvantitativ studie om ”Runda Upp” ur ett konsumentperspektiv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Höllerbauer; Louise Norlin; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : ”Runda Upp” En Corporate-Social-Responsibility-metod med en Positivt eller Negativt påverkan? En kvantitativ studie om ”Runda Upp” ur ett konsumentperspektiv Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumenters intryck av företag som i samarbete med icke-statliga organisationer tillämpar CSR och mer specifikt metoden “Runda Upp”. Huruvida intrycken blir mer positiva eller negativa eller om intrycken förblir lika då textilföretag använder sig av ”Runda Upp”-metoden som CSR-aktivitet. LÄS MER