Sökning: "Louise Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Louise Olsson.

 1. 1. Influencer marketing and its effectiveness on consumers’ attitudes and purchase intention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erica Wärme; Louise Olsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Online advertising; Attitudes; Influencers; Electronic word-of-mouth; Social media; Purchase intention;

  Sammanfattning : Social media is nowadays one of the best ways to reach new potential customers. Social media platforms allow influencers to promote brands and reach even more customers. These new platforms are relatively untested as regards its effectiveness. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledare och dess icke tillvaratagen kompetens inom elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Olsson; Sanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :elevhälsoteam; utveckling; studie- och yrkesvägledning; förebyggande och hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : I dag har studie- och yrkesvägledare inte en självklar plats i elevhälsoteamet. Detta innebär försummad kompetens för elevhälsoteamet då yrkesrollen besitter stor kunskap inom anpassade studiegångar, information vid skolövergångar, studiemotivation m.m. LÄS MER

 3. 3. Konsten att marknadsföra platsen : En studie om hur platsmarknadsföring, identitet och image

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Minna Nikkanen; Louise Olsson; [2020]
  Nyckelord :platsmarknadföring; varumärkesvärde; identitet; image;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats ligger i att kommuner står inför olika utmaningar i och med den demografiska utvecklingen av urbanisering, men även fenomenet kring en minskande befolkning. I denna studie undersöks området platsmarknadsföring för att ge en insikt i hur det verktyget kan användas av kommuner för att stärka staden som plats och att skapa en platsidentitet. LÄS MER

 4. 4. Medias framställning av kvinnors depression - En kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Persson; Hannah Olsson; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; depression; genus; genus theory; genus teori; media; social constructionism; women; kritisk diskursanalys; kvinnor; media; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera medias framställning av kvinnors depression samt undersöka vilka konsekvenser detta eventuellt kan medföra ur ett genusperspektiv. Vårt urval består av gruppen kvinnor med ett särskilt fokus på hur media konstruerar bilden av den deprimerade kvinnan och hur de beskriver deras depression. LÄS MER

 5. 5. Sociala Medier - Bara en massa issues?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Caroline Rågmark; Louise Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Issues Management; Sociala medier; Hållbarhet; CSR; Samskapande; Kommunikationsplanering; Proaktivitet; Transparens.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This case study aims to investigate how Arla responds to negative comments posted to their social media in order to gain knowledge of how they take into consideration Issues Management in their social media communication. Through a netnographic observation and two in-depth interviews with Arlas press- and media manager we gather empirical material. LÄS MER