Sökning: "Louise Ringeby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Ringeby.

  1. 1. Safety in pedestrian tunnels. An interview study of elderly women and urban planners.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Louise Ringeby; [2023-02-03]
    Nyckelord :safety; fear of crime; pedestrian tunnels; elderly; urban planning; walking interviews; vulnerable areas;

    Sammanfattning : .... LÄS MER