Sökning: "Louise Rosendahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Louise Rosendahl.

  1. 1. Metallhalter i fibersediment : Utvärdering av industriers utsläpp längs Norrlandskusten

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Louise Lumsén; Elsa Malmer; Alice Ljungberg; Sara Rosendahl; Linnea Rosendal; Lisa Westander; [2018]
    Nyckelord :miljö; fibersediment; metaller; föroreningar; Norrland;

    Sammanfattning : I det här projektet har halten tungmetaller, miljöfarliga metaller och andra metallföroreningar undersökts i fiberhaltiga bottensediment längs Norrlandskusten i syfte att bredda förståelsen för saneringsbehovet. Industrier har använt olika processer i sin verksamhet som släppt ut fiberrikt avfall i vilka en mängd föroreningar och däribland miljöfarliga metaller har lagrats. LÄS MER

  2. 2. Finansiella karaktärsdrag i förvärvade företag : En empirisk studie om finansiella karaktärsdrag i svenska förvärvade företag noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Jenny Johansson; Louise Rosendahl; [2009]
    Nyckelord :finansiella karaktärsdrag; nyckeltal; förvärvade företag;

    Sammanfattning : Företagsförvärv är ett fenomen som ofta belyses inom den ekonomiska dagspressen. Detta eftersom förvärven associeras med effektiviseringsarbeten inom företag, vilket berör de anställda. Tidigare forskning har visat att förvärv antas ske av olika anledningar. LÄS MER

  3. 3. "Den ena handen ska inte veta vad den andra gör, eller?" En kvalitativ studie om redovisningspraxis av gåvor i Svenska kyrkan.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Louise Rosendahl; Stina Öhman; [2007]
    Nyckelord :ideella organisationer; icke vinstdrivande organisationer; ändamålsbestämda gåvor; redovisning;

    Sammanfattning : Svenska kyrkan separerade från staten år 2000 och därmed förändrades dess juridiska form från kyrkokommun till juridisk person. Det nya religiösa samfundet är nu en variant av en ideell förening. Till följd av ett minskat medlemsantal får nu svenska kyrkan färre resurser från medlemsavgifter. LÄS MER