Sökning: "Louise Svefelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Svefelt.

  1. 1. Högläsningens och textsamtalets betydelse för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Louise Svefelt; Nathalie Vestergren; [2019]
    Nyckelord :enspråkighet; flerspråkighet; högläsning; språkutveckling; textsamtal; årskurs F-3;

    Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att studera forskning som berör högläsningens och textsamtalets påverkan på enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling i årskurs F–3. Kunskapsöversikten utgår från frågeställningen: Vilken betydelse har högläsning samt textsamtal för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling? En systematisk sökningsmetod användes i eftersökningen av källor och utgångspunkten var kriterier gällande databaser, språk, sökord, publiceringsår, innehåll, ålder och publikationstyp. LÄS MER