Sökning: "Louise Tibblin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Tibblin.

  1. 1. Vårda det friska! - En undersökning om friskvård på företag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Åsa Hansson; Louise Tibblin; [2011-03-03]
    Nyckelord :hälsa; hälsofrämjande arbete; arbetsmiljö; friskvårdssatsning;

    Sammanfattning : Dagens arbetssituation med ökad stress och hög arbetsbelastning, tillsammans med sämre kostvanor och minskad fysisk aktivitet ger en försämrad hälsa hos allmänheten. Detta är bidragande orsaker till att både sjukskrivningar och förtidspensioneringar har ökat dramatiskt under de sista åren (Utbult och Lindwall, 2000). LÄS MER