Sökning: "Louise Westerlund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Louise Westerlund.

 1. 1. Miljö- och hälsoskadliga kemiska substanser i textila flöden : En undersökning om analys med portabelt mätinstrument kan tillämpas för sortering vid textil återvinning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marie-Louise Karlsson; Jessica Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Återvinning; textil sortering; textilt avfall; kemikalier; portabel ramaspektroskopi; FTIR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Economic evaluation of preventive methods used in dentistry – a systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Louise Westerlund; Anna Simonsson; [2016]
  Nyckelord :Cost-effectiveness; Preventive dentistry; Cost-analysis; Cost-benefit analysis; Cost-utility analysis; Preventive methods; Economic evaluation; Cost; Effect;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ekonomiska utvärderingar av preventiva metoder som används inom tandvården genom att göra en systematisk litteraturöversikt och besvara frågor om vilka preventiva metoder som analyserats avseende kostnad och effekt samt vilka typer av ekonomiska utvärderingar som analyserats. Material och metod: En sökningsstrategi genomfördes och PubMed, The Cochrane Library och Web of Science utgjorde databaser för litteratursökningen. LÄS MER

 3. 3. Övergångar : En studie i hur lärare arbetar med övergångar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie-Louise Westerlund; Sofia Wiberg; [2011]
  Nyckelord :grundskola; intervju; kommunikation; ledarskap; observation; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur ett urval lärare i årskurs tre arbetar med övergångar mellan olika aktiviteter under en lektion i ämnena matematik och svenska. För att undersöka detta har vi genomfört en empirisk studie med hjälp av två kvalitativa metoder, observation och intervju. LÄS MER

 4. 4. Bryggarsalen : Underlag för kommande marknadsföringsinsatser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Louise Andersson; Marie Westerlund; [2011]
  Nyckelord :Resource – based view; marketing orientation; points – of – difference; organizational embedded knowledge;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify the points-of-difference that should form the basis for Bryggarsalen’s future marketing efforts. Bryggarsalen is a newly established conference business in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. En guide till en guide : en förstudie till lanseringen av en barnvagnsguide i Stockholms city

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie Louise Rösiö; Katarina Westerlund; [2007]
  Nyckelord :marknadsföringplan; strategi; guide;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en förstudie av marknaden inför en eventuell lansering av en guide för föräldrar med barnvagn i Stockholms innerstad. Vår uppdragsgivare, Prampushers, är ett Hongkongbaserat företag som vill få en indikation på huruvida Stockholm utgör en framtida marknad. LÄS MER