Sökning: "Louise Wide"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Louise Wide.

 1. 1. Konvertering av outnyttjade ytor till bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Louise Eriksson; Filippa Wellton; [2020]
  Nyckelord :Konvertering; outnyttjade ytor; byggregler; Svensk Standard;

  Sammanfattning : I Sverige och Uppsala råder det bostadsbrist. Främst är det hyresrätter för personer med låg inkomst som saknas. Samhällsidealet har genom tiderna sett olika ut och det har skett ombyggnader i många äldre bostäder. Ytor i form av gamla butikslokaler, samlingslokaler och vindsförråd står idag ofta tomma. LÄS MER

 2. 2. Ordering and inventory control at ARPS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Hedvig Orvenholt; Hedda Trönnberg; [2020]
  Nyckelord :Inventory control; order planning; production planning; cost-optimal; cost efficiency; quantity discounts; storage limitation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title Ordering and inventory control of raw materials at AR Packaging Systems Authors Hedda Trönnberg and Hedvig Orvenholt Supervisors Ph.D. Jan Olhager, Lund University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Management and Logistics Max Ivarsson, Supply Chain Specialist, AR Packaging Systems AB Examiner Ph.D. LÄS MER

 3. 3. Folkbibliotek och hållbart nätklimat: : En kvalitativ studie om hur folkbibliotekets ansvar och arbete med att förespråka hållbart nätklimat uppfattas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Marchione; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; digitalisering; hållbart nätklimat; demokrati; yttrandefrihet; socialt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Digitalization is spreading wide throughout society. The open, and free, internet equals new possibilities – but also difficulties regarding freedom of speech and development of democracy. LÄS MER

 4. 4. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 5. 5. Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Louise Sunnälv Persson; [2018]
  Nyckelord :körskador; kvalitativa intervjuer; traktplanering; traktdirektiv; kommunikation;

  Sammanfattning : Körskador i samband med avverkning är ett problem inom skogsbruket. År 2012 togs en branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark fram och lade grunden till införandet av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog under år 2013. LÄS MER