Sökning: "Louise Wide"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Louise Wide.

 1. 1. Folkbibliotek och hållbart nätklimat: : En kvalitativ studie om hur folkbibliotekets ansvar och arbete med att förespråka hållbart nätklimat uppfattas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Marchione; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; digitalisering; hållbart nätklimat; demokrati; yttrandefrihet; socialt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Digitalization is spreading wide throughout society. The open, and free, internet equals new possibilities – but also difficulties regarding freedom of speech and development of democracy. LÄS MER

 2. 2. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 3. 3. Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Louise Sunnälv Persson; [2018]
  Nyckelord :körskador; kvalitativa intervjuer; traktplanering; traktdirektiv; kommunikation;

  Sammanfattning : Körskador i samband med avverkning är ett problem inom skogsbruket. År 2012 togs en branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark fram och lade grunden till införandet av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog under år 2013. LÄS MER

 4. 4. Den likvärdiga förskolan : Likvärdig undervisning i förskolan sett ur förskolechefens perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Louise Geisler; [2018]
  Nyckelord :Preschool; preschool manager; equivalence; teaching; education; ecological system theory; Förskola; förskolechef; likvärdighet; undervisning; utbildning; ekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att lyfta förskolechefers syn på och arbete kring likvärdig undervisning i förskolan. I studien har kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetod, med en intervjuguide där följdfrågorna baserades på respondenternas svar. LÄS MER

 5. 5. MEDBORGARDIALOG- ETT SÄTT ATT SKAPA ACCEPTANS FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD? En statistisk studie av 42 svenska vägprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Petersson; [2017-12-14]
  Nyckelord :public participation; deliberation; procedural fairness; decision acceptance; road constructions; Swedish Transport Administration;

  Sammanfattning : Infrastructure projects sometimes tend to generate protests among the public at a stage when opportunities to affect the implementation of them no longer exists. Considering the costs this creates, both in terms of economic losses and decreasing political trust, it is relevant to examine which factors that can create decision acceptance and legitimacy for infrastructure projects. LÄS MER