Sökning: "Louise von Rosen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise von Rosen.

  1. 1. Småföretags framtida utvecklingsavdelning : En katalysator för innovation?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Laura Kettle; Louise von Rosen; [2015]
    Nyckelord :learning network; small business; absorptive capacity; knowledge transfer; change and innovation.; lärande nätverk; småföretag; absorptionsförmåga; kunskapsöverföring; förändring och innovation.;

    Sammanfattning : Det kunskapssamhälle som råder idag medför att organisationer måste rusta sig och hålla ett högt tempo i den förändringsbenägna omvärlden. Kunskap och lärande ses däremellan som nyckelaktiviteter i relation till förändring vilket i sin tur föder innovation. LÄS MER