Sökning: "Lova Larsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lova Larsson.

 1. 1. Exekutiv funktion och fysisk aktivitet hos äldre : Longitudinella samband och eventuella könsskillnader

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lova Sallstedt; Max Larsson; [2021]
  Nyckelord :Exekutiv funktion; fysisk aktivitet; äldre personer; longitudinella samband;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte longitudinella samband mellan exekutiv funktion och fysisk aktivitet hos äldre personer samt om dessa samband ser olika ut för män och kvinnor. Data från våg två (M2) och våg tre (M3) i studien Midlife in the Unites States (MIDUS) användes, med i genomsnitt nio år mellan mättillfällena. LÄS MER

 2. 2. Utredningsansvaret i asylärenden - omfattningen av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas utredningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lova Larsson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen av utredningsansvaret i asylärenden. Uppsatsen börjar med en redogörelse av migrationsprocessen och de intressen som vägts in vid processens utformning. Enligt förarbetena till utlänningslagen (2005:716) är det av vikt att migrationsprocessen är snabb, effektiv och rättssäker. LÄS MER

 3. 3. En resa bland planeterna med Lova, Melker och Pixi. : Ett undervisningsmaterial inom astronomi för årskurs ett till tre.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Marta Krause; Amanda Larsson; [2013]
  Nyckelord :Physics; astronomy; space; teaching aid; experiments; story; Fysik; astronomi; rymden; läromedel; experiment; saga;

  Sammanfattning : Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning, utifrån egna erfarenheter och genom att läsa forskning fått en förståelse för att barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen inte stämmer överens med verkligheten. Det har också gett oss en uppfattning om att det saknas läromedel inom astronomi för barn i de yngre åldrarna. LÄS MER

 4. 4. Myten om moroten : - Om motivation i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Jenny Larsson; Lova Lonér; [2009]
  Nyckelord :Motivation; intrinsic and extrinsic motivation; Self-Determination theory; temporary work agencies; consultant and flexibility; Motivation; inre och yttre motivation; Self-Determination theory; bemanningsföretag; konsult och flexibilitet.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study was to investigate the consultants' approach to the intrinsic and extrinsic motivation in temporary work agencies. We examined the motivation of three temporary work agencies to see if there are any differences in how they motivate their consultants. LÄS MER