Sökning: "Lovisa Arkenlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Arkenlund.

  1. 1. Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Lovisa Arkenlund; [2019]
    Nyckelord :Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

    Sammanfattning : Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv?Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. LÄS MER